DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Sabiduría

«Porque el SEÑOR da la sabiduría; conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios 2:6»
Porque el Señor da la sabiduría; conocimiento y ciencia brotan de sus labios.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť.
Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.
En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Más vale adquirir sabiduría que oro; más vale adquirir inteligencia que plata.Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas.Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno.Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.
El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos.Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, pridržiavajú sa múdrosti.
El que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera.Kto rozvíja svoj um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio.Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.
¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Con el orgullo viene el oprobio; con la humildad, la sabiduría.Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však zdržiava u skromných.
En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor.Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
El temor del Señor imparte sabiduría; la humildad precede a la honra.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos —afirma el Señor—.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Al necio no le complace el discernimiento; tan solo hace alarde de su propia opinión.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor.Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, ¡me has dado a conocer el sueño del rey!Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.
También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio; se le considera prudente si cierra la boca.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable.Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.

El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo muestra mucha insensatez.Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.
Anterior123Próximo

Versículo de la Biblia del día

No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien.

Reciba el Versículo Diario:

Notificación diariaCorreo electrónicoFacebookTwitterAndroid-appEn tu sitio web

Apoyar DailyVerses.net

Ayúdame a difundir la Palabra de Dios:
Donación

Versículo de la Biblia del día

No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies