DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Sabiduría

«Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť. Príslovia 2:6»
Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť.
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; Y adquirir inteligencia vale más que la plata.Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría.Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.
Ciertamente la soberbia concebirá contienda; Mas con los avisados está la sabiduría.Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, pridržiavajú sa múdrosti.
El que posee entendimiento ama su alma; El que guarda la inteligencia hallará el bien.Kto rozvíja svoj um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio.Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
El que guarda su boca guarda su alma; Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; Mas con los humildes está la sabiduría.Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však zdržiava u skromných.
Porque el que me halle, hallará la vida, Y alcanzará el favor de Jehová.Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
No toma placer el necio en la inteligencia, Sino en que su corazón se descubra.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; Y a la honra precede la humildad.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
El sabio de corazón recibirá los mandamientos; Mas el necio de labios caerá.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos; pues nos has dado a conocer el asunto del rey.Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.
Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cierra sus labios es entendido.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
El que tarda en airarse es grande de entendimiento; Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.

Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él.Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
Anterior123Próximo

Versículo de la Biblia del día

El que cubre la falta busca amistad; Mas el que la divulga, aparta al amigo.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies