DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

24 Versículos de la Biblia sobre la Seguridad

« 2 Tesalonicenses 3:3 »
Pero el Señor es fiel, y él los fortalecerá y los protegerá del maligno.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida; ¿quién podrá amedrentarme?Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío».Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
Encomienda al Señor tus afanes, y él te sostendrá; no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
Bueno es el Señor; es refugio en el día de la angustia, y protector de los que en él confían.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
El prudente ve el peligro y lo evita; el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias.Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).
Quien se conduce con integridad, anda seguro; quien anda en malos pasos será descubierto.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte!Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre; ¡no abandones la obra de tus manos!Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Daré de beber a los sedientos y saciaré a los que estén agotados.Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.
Torre inexpugnable es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se ponen a salvo.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Confía en el Señor y haz el bien; establécete en la tierra y mantente fiel.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Sólo él es mi roca y mi salvación; él es mi protector. ¡Jamás habré de caer!Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
El Señor es refugio de los oprimidos; es su baluarte en momentos de angustia.Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
Canten a Dios, canten salmos a su nombre; aclamen a quien cabalga por las estepas, y regocíjense en su presencia. ¡Su nombre es el Señor! Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa.Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.
Este es mi pacto con ustedes: Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio; nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra.Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.
Versículo de la Biblia del día
Santiago 3:18
En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!