DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Seguridad

Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?
El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“
Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.
Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás. SelahTy jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.
Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían.Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.
Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo.Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.
El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y llevan el daño.Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to doplatí.
Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.
El que camina en integridad anda confiado; Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado.Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.
Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus manos.Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.
Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre.Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.
Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma entristecida.Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím.
Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.
El solamente es mi roca y mi salvación; Es mi refugio, no resbalaré mucho.Jen on je má skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!
Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad.Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.
Jehová será refugio del pobre, Refugio para el tiempo de angustia.Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.
Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.
Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; Exaltad al que cabalga sobre los cielos. JAH es su nombre; alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada.Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.
Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo; porque tú eres mi alabanza.Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn – má chvála patří tobě!

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.
Anterior12Próximo

Versículo de la Biblia del día

Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies