DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

25 Versículos de la Biblia sobre la Seguridad

« 2. Solúnčanom 3:3 »
Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás. SelahTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y llevan el daño.Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).
Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad.Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
El que camina en integridad anda confiado; Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus manos.Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma entristecida.Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.
Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
El solamente es mi roca y mi salvación; Es mi refugio, no resbalaré mucho.Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
Jehová será refugio del pobre, Refugio para el tiempo de angustia.Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; Exaltad al que cabalga sobre los cielos. JAH es su nombre; alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada.Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.
Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.
Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo; porque tú eres mi alabanza.Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.
Versículo de la Biblia del día
Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
Aceptar Este sitio utiliza cookies