DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

24 Versículos de la Biblia sobre el Temor

« »
Nueva Versión Internacional
Katolícky preklad

NVI RVR95 RVR60
X
Quien teme al Señor aborrece lo malo; yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación.Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.
No seas sabio en tu propia opinión; más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida.Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).
Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor.Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
Engañoso es el encanto y pasajera la belleza; la mujer que teme al Señor es digna de alabanza.Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.
Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien.A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!
Más vale tener poco, con temor del Señor, que muchas riquezas con grandes angustias.Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos.Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
El temor del Señor es el principio del conocimiento; los necios desprecian la sabiduría y la disciplina.Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo; sírvele y permanece fiel a él.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los impuestos; si deben contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban respeto, muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle honor.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
El temor del Señor imparte sabiduría; la humildad precede a la honra.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Y, por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos.A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.
Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados.Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!
El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor; conocer al Santo es tener discernimiento.Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre.Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.
¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Dichoso el que teme al Señor, el que halla gran deleite en sus mandamientos.Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
El principio de la sabiduría es el temor del Señor; buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. ¡Su alabanza permanece para siempre!Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.
Dios nos bendecirá, y le temerán todos los confines de la tierra.Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
¡Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien!Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!
Cumple los mandamientos del Señor tu Dios; témelo y sigue sus caminos.Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.
Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo.A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.
Versículo de la Biblia del día - DailyVerses.net
Versículo de la Biblia del día
1 Timoteo 6:17
A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos.
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Aceptar Este sitio utiliza cookies