DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre el Vecino

«El segundo es: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. No… Marcos 12:31»
El segundo es: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. No hay otro mandamiento más importante que estos.Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.
En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes.Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.
Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo.Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!
Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo.Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.
Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: «Ama a tu prójimo como a ti mismo».Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.
Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas.Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.
No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo.Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe.A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.
Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano.Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.
De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.
Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros.Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley.Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.
Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas.Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.
Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados.Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros, y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes.Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.
Porque los mandamientos que dicen: «No cometas adulterio», «No mates», «No robes», «No codicies», y todos los demás mandamientos, se resumen en este precepto: «Ama a tu prójimo como a ti mismo».Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘
Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente.Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad.Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.
Este es el mensaje que han oído desde el principio: que nos amemos los unos a los otros.Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.
Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones.Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení.
La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo.Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.

Así dice el Señor Todopoderoso: “Juzguen con verdadera justicia; muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros”.Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.
Anterior12Próximo

Versículo de la Biblia del día

Pues, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies