DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

40 Bible Verses about Eternal Life (2/2)

« John 6:27 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval.U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.
For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign Lord. Repent and live!Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!
Here is a trustworthy saying: If we died with him, we will also live with him.Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven.
‘Never again will they hunger; never again will they thirst. The sun will not beat down on them,’ nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd; ‘he will lead them to springs of living water.’ ‘And God will wipe away every tear from their eyes.’Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de ​waterbronnen​ van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Whoever keeps commandments keeps their life, but whoever shows contempt for their ways will die.Wie de geboden naleeft, behoudt zijn leven, wie de weg van de HEER veracht, zal sterven.
However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven.Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.
Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever.Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.
I will exalt you, my God the King; I will praise your name for ever and ever.U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
But you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in God’s love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life.Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer ​heilige​ geloof. Laat u bij het ​bidden​ leiden door de ​heilige​ Geest, houd vast aan Gods ​liefde, en zie uit naar de ​barmhartigheid​ van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.
We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.We weten ook dat de ​Zoon van God​ gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon ​Jezus​ ​Christus​ zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life.Maar nu, bevrijd van de ​zonde​ en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.
“Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.”Jezus​ zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of ​kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het ​evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en ​kinderen, ​huizen​ en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.’
And, once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him.En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding.
I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day—and not only to me, but also to all who have longed for his appearing.Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de ​gerechtigheid​ die de ​Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.
Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come.En iedereen die iets ten nadele van de ​Mensenzoon​ zegt, zal worden ​vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de ​heilige​ Geest​ zal niet worden ​vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.
Bible verse of the day
Proverbs 27:19
As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies