DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

35 Bible Verses about Evangelism

« Acts 13:47 »
New Internation VersionKatolícky preklad
For this is what the Lord has commanded us: “I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth.”Lebo tak nám prikázal Pán: Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.
He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation.”A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“
However, I consider my life worth nothing to me; my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me—the task of testifying to the good news of God’s grace.Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.
Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes: first to the Jew, then to the Gentile.Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi.
Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done.Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.
Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ.Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.
You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden.Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.
Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain.Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili.
The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free.Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu.
He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ.K čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.
For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it.Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.
In that day you will say: “Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done, and proclaim that his name is exalted.”A poviete v ten deň: „Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno.“
You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine.Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu.
“By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.”Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
And so I will show my greatness and my holiness, and I will make myself known in the sight of many nations. Then they will know that I am the Lord.Zvelebím, posvätím a oslávim sa pred očami mnohých národov a budú vedieť, že ja som Pán.
You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot.Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.
From that time on Jesus began to preach, “Repent, for the kingdom of heaven has come near.”Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.
“Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.”Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“
But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.
To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.
For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified.Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.
Previous12Next
Bible verse of the day
Hebrews 4:12
For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies