DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Evil

«Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. Rimanom 12:21»
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.
The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught; avoid them.Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.
And he said, “What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.”A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today.Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom.
See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
Be angry and do not sin; do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil.Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!
But test everything; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good.Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.
Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! To bude zachovávať tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
O you who love the Lord, hate evil! He preserves the lives of his saints; he delivers them from the hand of the wicked.Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.
Hatred stirs up strife, but love covers all offenses.Nenávisť vyvoláva rozbroje, láska však ututláva všetky priestupky.
I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it.Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen.Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.
Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!
Wash yourselves; make yourselves clean; remove the evil of your deeds from before my eyes; cease to do evil.Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo!
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me.Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.
Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth.Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.
Previous12Next

Bible verse of the day

A man's gift makes room for him and brings him before the great.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies