DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

41 Bible Verses about Evil (2/2)

« 1 Timothy 6:10 »
New Internation VersionKatolícky preklad
But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth.Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.
KAT | sin
For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.
Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man.Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.
For the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their prayer, but the face of the Lord is against those who do evil.Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch; ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.
Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil; live as God’s slaves.Ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci.
Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
He reveals deep and hidden things; he knows what lies in darkness, and light dwells with him.On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je vo tme, a svetlo s ním býva.
Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.
Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, “I find no pleasure in them”.V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho Stvoriteľa, kým ti neprídu dni nešťastia a kým ťa nezastihnú roky, o ktorých povieš: „Neľúbia sa mi!“
Who is going to harm you if you are eager to do good?Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!
Deceit is in the hearts of those who plot evil, but those who promote peace have joy.Sklamú sa v srdci tí, čo snujú zlé, tí však, čo narádzajú pokoj, (dožijú sa) radosti.
Do not turn to the right or the left; keep your foot from evil.Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!
Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.
See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God.Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.
You are already clean because of the word I have spoken to you.Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.
Do not be like your ancestors, to whom the earlier prophets proclaimed: This is what the Lord Almighty says: ‘Turn from your evil ways and your evil practices.’ But they would not listen or pay attention to me, declares the Lord.Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali predošlí proroci: Toto hovorí Pán zástupov: Odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov; ale nepočúvali a nedbali na mňa, hovorí Pán.
Bible verse of the day
Colossians 3:18-19
Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies