DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Evil

«Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. Rimanom 12:21»
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.
The Lord shall preserve you from all evil; He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in From this time forth, and even forevermore.Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them.Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.
And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man.”A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
The fear of the Lord is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
But as for you, you meant evil against me; but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive.Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom.
See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all.Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
“Be angry, and do not sin”: do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil.Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!
Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.
Test all things; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! To bude zachovávať tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
You who love the Lord, hate evil! He preserves the souls of His saints; He delivers them out of the hand of the wicked.Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.
Hatred stirs up strife, But love covers all sins.Nenávisť vyvoláva rozbroje, láska však ututláva všetky priestupky.
I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
Depart from evil and do good; Seek peace and pursue it.Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart Against his brother.’Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!
And the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen!Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.
Wash yourselves, make yourselves clean; Put away the evil of your doings from before My eyes. Cease to do evil.Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo!
And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
And do not lead us into temptation, But deliver us from the evil one. For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
Direct my steps by Your word, And let no iniquity have dominion over me.Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

The face of the Lord is against those who do evil, To cut off the remembrance of them from the earth.Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.
Previous12Next

Bible verse of the day

Anxiety in the heart of man causes depression,
But a good word makes it glad.

Random Bible Verse

You did not choose Me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in My name He may give you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Anxiety in the heart of man causes depression, But a good word makes it glad.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies