DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Evil

«Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12:21»
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
The Lord shall preserve you from all evil; He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in From this time forth, and even forevermore.De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them.Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg.
And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man.”Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’
For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
The fear of the Lord is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad.
But as for you, you meant evil against me; but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive.Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.
See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all.Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
“Be angry, and do not sin”: do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil.Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.
Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
Test all things; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.
Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.
You who love the Lord, hate evil! He preserves the souls of His saints; He delivers them out of the hand of the wicked.U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
Hatred stirs up strife, But love covers all sins.Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.
I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.
Depart from evil and do good; Seek peace and pursue it.Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
And the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen!De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.
Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart Against his brother.’Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.
Wash yourselves, make yourselves clean; Put away the evil of your doings from before My eyes. Cease to do evil.Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad.
And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
And do not lead us into temptation, But deliver us from the evil one. For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Direct my steps by Your word, And let no iniquity have dominion over me.Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

The face of the Lord is against those who do evil, To cut off the remembrance of them from the earth.Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, hij wist hun namen op aarde uit.
Previous12Next

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Random Bible Verse

My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies