DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Faith

«Dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid… Efesiërs 3:16-17»
Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.
That according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith—that you, being rooted and grounded in love.Dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is.
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.DIE geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
For we walk by faith, not by sight.Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.
May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope.En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!
But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind.Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.
And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek.
Jesus said to her, “Did I not tell you that if you believed you would see the glory of God?”Jesus sê vir haar: Het Ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie?
And Jesus said to him, “‘If you can’! All things are possible for one who believes.”En Jesus sê vir hom: Wat dit betref — as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.
For you know that the testing of your faith produces steadfastness.Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.
Though you have not seen him, you love him. Though you do not now see him, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls.Vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.
Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live, and everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this?”Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?
For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.
And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.
As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions.EN neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie.
But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.
And Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he recovered his sight and followed him on the way.En Jesus sê vir hom: Gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg.
And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing.En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.
Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.”En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.
I have chosen the way of faithfulness; I set your rules before me.Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.
For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.
By faith Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised.Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het.
Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong.Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.
For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, “The righteous shall live by faith.”Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.
For in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies