DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Faith

«Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste… Marek 11:24»
Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them.Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.
That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith; that you, being rooted and grounded in love.Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.
For we walk by faith, not by sight.Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.
Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.
But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind.Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.
But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Jesus said to her, “Did I not say to you that if you would believe you would see the glory of God?”Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“
Jesus said to him, “If you can believe, all things are possible to him who believes.”Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“
Knowing that the testing of your faith produces patience.Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.
Whom having not seen you love. Though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith—the salvation of your souls.Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.
Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in Me shall never die. Do you believe this?”Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“
For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.
And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive.A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.
Receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things.Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.
But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness.Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
Then Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he received his sight and followed Jesus on the road.A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.
And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing.A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
And Jesus said to them, “I am the bread of life. He who comes to Me shall never hunger, and he who believes in Me shall never thirst.”Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“
I have chosen the way of truth; Your judgments I have laid before me.Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.
For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.
By faith Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged Him faithful who had promised.Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie.
Watch, stand fast in the faith, be brave, be strong.Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!
For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith; as it is written, “The just shall live by faith.”V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“
For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Previous1234Next

Bible verse of the day

For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.

Random Bible Verse

For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies