DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Faith

«Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat… Marcus 11:24»
Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them.Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.
That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith; that you, being rooted and grounded in love.Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
For we walk by faith, not by sight.We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.
Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind.Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.
But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.
Jesus said to her, “Did I not say to you that if you would believe you would see the glory of God?”Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’
Jesus said to him, “If you can believe, all things are possible to him who believes.”Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’
Knowing that the testing of your faith produces patience.Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.
Whom having not seen you love. Though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith—the salvation of your souls.U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.
Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in Me shall never die. Do you believe this?”Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’
For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.
And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive.Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.
Receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things.Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden.
But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness.Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Then Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he received his sight and followed Jesus on the road.Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.
And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing.Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
And Jesus said to them, “I am the bread of life. He who comes to Me shall never hunger, and he who believes in Me shall never thirst.”‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’
I have chosen the way of truth; Your judgments I have laid before me.Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met uw voorschriften voor ogen.
By faith Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged Him faithful who had promised.Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.
For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.
Watch, stand fast in the faith, be brave, be strong.Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.
For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith; as it is written, “The just shall live by faith.”In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’
For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Do not be wise in your own eyes;
Fear the Lord and depart from evil.
It will be health to your flesh,
And strength to your bones.

Random Bible Verse

Cause me to hear Your lovingkindness in the morning,
For in You do I trust;
Cause me to know the way in which I should walk,
For I lift up my soul to You.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies