DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Faithfulness

«Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje… Náreky 3:22-23»
The steadfast love of the Lord never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness.Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.
But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú! Priviaž si moje prikázania na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
He who calls you is faithful; he will surely do it.Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.
Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, to a thousand generations.A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.
O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Oh give thanks to the Lord, for he is good; for his steadfast love endures forever!Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler.Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord.Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
The Lord is righteous in all his ways and kind in all his works.Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.
Guarding the paths of justice and watching over the way of his saints.Lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži dráhu svojich ctiteľov.
But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to those who keep his covenant and remember to do his commandments.No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
As for you, O Lord, you will not restrain your mercy from me; your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me!Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo, tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.
The Lord will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands.Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
O you who love the Lord, hate evil! He preserves the lives of his saints; he delivers them from the hand of the wicked.Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.
Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory, for the sake of your steadfast love and your faithfulness!Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.
Behold, his soul is puffed up; it is not upright within him, but the righteous shall live by his faith.Hľa, nadúva sa, v kom nie je duša priama, spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť.
Hear my prayer, O Lord; give ear to my pleas for mercy! In your faithfulness answer me, in your righteousness!Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.
For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.

Bible verse of the day

Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies