DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Faithfulness

«But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect… 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
Because of the Lord’s great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning; great is your faithfulness.Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.
The one who calls you is faithful, and he will do it.Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.
Know therefore that the Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments.Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.
No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance.De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.
He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
The Lord is righteous in all his ways and faithful in all he does.De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken.
But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children— with those who keep his covenant and remember to obey his precepts.Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen.
For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
God is faithful, who has called you into fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord.God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.
For he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones.Terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt.
Let those who love the Lord hate evil, for he guards the lives of his faithful ones and delivers them from the hand of the wicked.Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.
Do not withhold your mercy from me, Lord; may your love and faithfulness always protect me.Gij, Here, onthoud mij uw erbarming niet; uw goedertierenheid en uw waarheid mogen mij bestendig bewaren.
See, the enemy is puffed up; his desires are not upright— but the righteous person will live by his faithfulness.Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.
The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
Lord, hear my prayer, listen to my cry for mercy; in your faithfulness and righteousness come to my relief.O Here, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid.
Not to us, Lord, not to us but to your name be the glory, because of your love and faithfulness.Niet ons, o Here, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw.

Bible verse of the day

Watch out for false prophets. They come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ferocious wolves.

Random Bible Verse

Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Watch out for false prophets. They come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ferocious wolves.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies