DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Faithfulness

«But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect… 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
Because of the Lord’s great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning; great is your faithfulness.Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
The one who calls you is faithful, and he will do it.Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.
Know therefore that the Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments.Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.
May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance.Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.
The Lord is righteous in all his ways and faithful in all he does.Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.
But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children— with those who keep his covenant and remember to obey his precepts.Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.
God is faithful, who has called you into fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord.God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.
Do not withhold your mercy from me, Lord; may your love and faithfulness always protect me.U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren.
For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
For he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones.Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn.
Let those who love the Lord hate evil, for he guards the lives of his faithful ones and delivers them from the hand of the wicked.U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
Not to us, Lord, not to us but to your name be the glory, because of your love and faithfulness.Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw.
See, the enemy is puffed up; his desires are not upright— but the righteous person will live by his faithfulness.Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.
Lord, hear my prayer, listen to my cry for mercy; in your faithfulness and righteousness come to my relief.HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.
The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.

Bible verse of the day

“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”

Random Bible Verse

This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies