DailyVerses.net

23 Bible Verses about Faithfulness

« Príslovia 3:3-4 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Let not mercy and truth forsake you; Bind them around your neck, Write them on the tablet of your heart, And so find favor and high esteem In the sight of God and man.Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever.Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.
Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ.Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful.Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.
But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting On those who fear Him, And His righteousness to children’s children, To such as keep His covenant, And to those who remember His commandments to do them.No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
For the Lord loves justice, And does not forsake His saints; They are preserved forever, But the descendants of the wicked shall be cut off.Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.
Through the Lord’s mercies we are not consumed, Because His compassions fail not. They are new every morning; Great is Your faithfulness.Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.
Therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for a thousand generations with those who love Him and keep His commandments.A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.
He who calls you is faithful, who also will do it.Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
The Lord is righteous in all His ways, Gracious in all His works.Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Do not withhold Your tender mercies from me, O Lord; Let Your lovingkindness and Your truth continually preserve me.Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo, tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.
The Lord will perfect that which concerns me; Your mercy, O Lord, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Hear my prayer, O Lord, Give ear to my supplications! In Your faithfulness answer me, And in Your righteousness.Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.
God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord.Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
You who love the Lord, hate evil! He preserves the souls of His saints; He delivers them out of the hand of the wicked.Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.
Not unto us, O Lord, not unto us, But to Your name give glory, Because of Your mercy, Because of Your truth.Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.
Behold the proud, His soul is not upright in him; But the just shall live by his faith.Hľa, nadúva sa, v kom nie je duša priama, spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť.
He guards the paths of justice, And preserves the way of His saints.Lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži dráhu svojich ctiteľov.

Read more

Comments
So he answered and said, “ ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind,’ and ‘your neighbor as yourself.’ ”
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies