DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Faithfulness

«Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u… 2 Tessalonicenzen 3:3»
But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
Through the Lord’s mercies we are not consumed, Because His compassions fail not. They are new every morning; Great is Your faithfulness.Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
Let not mercy and truth forsake you; Bind them around your neck, Write them on the tablet of your heart, And so find favor and high esteem In the sight of God and man.Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful.Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever.Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
He who calls you is faithful, who also will do it.Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.
Therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for a thousand generations with those who love Him and keep His commandments.Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.
No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ.Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.
The Lord is righteous in all His ways, Gracious in all His works.Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.
But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting On those who fear Him, And His righteousness to children’s children, To such as keep His covenant, And to those who remember His commandments to do them.Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.
God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord.God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.
Do not withhold Your tender mercies from me, O Lord; Let Your lovingkindness and Your truth continually preserve me.U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren.
He guards the paths of justice, And preserves the way of His saints.Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn.
For the Lord loves justice, And does not forsake His saints; They are preserved forever, But the descendants of the wicked shall be cut off.Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
You who love the Lord, hate evil! He preserves the souls of His saints; He delivers them out of the hand of the wicked.U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
Not unto us, O Lord, not unto us, But to Your name give glory, Because of Your mercy, Because of Your truth.Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw.
Behold the proud, His soul is not upright in him; But the just shall live by his faith.Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.
Hear my prayer, O Lord, Give ear to my supplications! In Your faithfulness answer me, And in Your righteousness.HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.
The Lord will perfect that which concerns me; Your mercy, O Lord, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.

Bible verse of the day

No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.

Random Bible Verse

For what will it profit a man if he gains the whole world, and loses his own soul?Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies