DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Family

«These commandments that I give you today are to be on your… Deuteronomy 6:6-7»
These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up.Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš.
They replied, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved—you and your household.”Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“
I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.
My son, keep your father’s command and do not forsake your mother’s teaching.Opatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných pokynů se nevzdaluj.
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.
How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!
Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you! See, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are ever before me.Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, já nikdy nezapomenu na tebe! Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé zdi mám stále na očích.
But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children— with those who keep his covenant and remember to obey his precepts.Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy.
Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení.
Start children off on the way they should go, and even when they are old they will not turn from it.Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne.
Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever.Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící.
A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.Přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení.
Children’s children are a crown to the aged, and parents are the pride of their children.Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů otcové.
One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje.
May the Lord our God be with us as he was with our ancestors; may he never leave us nor forsake us.Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá.
Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. All who have this hope in him purify themselves, just as he is pure.Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.
But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord.Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit – ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. Já a můj dům však budeme sloužit Hospodinu.
If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him!Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?
The father of a righteous child has great joy; a man who fathers a wise son rejoices in him.Otec spravedlivého je naplněn štěstím, rodič moudrého má důvod k radosti.
‘Honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’‚Cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘
A wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother.Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k zoufalství.
My son, if your heart is wise, then my heart will be glad indeed.Bude-li, synu, tvé srdce moudré, mé srdce zajásá, to mi věř.
‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘
Do not forsake your friend or a friend of your family, and do not go to your relative’s house when disaster strikes you— better a neighbor nearby than a relative far away.Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď v nesnázích – lepší je blízký soused než bratr vzdálený!

Bible verse of the day

Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies