DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Fear

«So do not fear, for I am with you; do not be… Isaiah 41:10»
So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand.Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.
When I am afraid, I put my trust in you.Kdykoli bojím se, v tobě mám naději!
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“
The Lord is with me; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat!
There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.
Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.
Cast all your anxiety on him because he cares for you.Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.
For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.
Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe.Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí.
The Lord is my light and my salvation— whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid?Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?
I sought the Lord, and he answered me; he delivered me from all my fears.Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl.
Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!
The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj.
Do not let your hearts be troubled. You believe in God; believe also in me.Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne.
The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again; rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, “Abba, Father.”Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!
Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father’s care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don’t be afraid; you are worth more than many sparrows.Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.
So we say with confidence, “The Lord is my helper; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?”Takže můžeme vyznat s důvěrou: „Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?“
But when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. They cried out, because they all saw him and were terrified. Immediately he spoke to them and said, “Take courage! It is I. Don’t be afraid.”Když ho uviděli, jak kráčí po jezeře, mysleli, že je to přízrak, a křičeli strachy. Všichni ho totiž uviděli a vyděsili se. On ale na ně hned promluvil: „Vzchopte se, to jsem já! Nebojte se.“
Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom.Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.
But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
In God, whose word I praise— in God I trust and am not afraid. What can mere mortals do to me?V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník!
But the angel said to her, “Do not be afraid, Mary; you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus.”Anděl jí ale řekl: „Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“
As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him.Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí!

Hearing this, Jesus said to Jairus, “Don’t be afraid; just believe, and she will be healed.”Ježíš to však zaslechl a řekl mu: „Neboj se, jenom věř. Bude zachráněna.“
Previous12Next

Bible verse of the day

As a father has compassion on his children,
so the Lord has compassion on those who fear him.

Random Bible Verse

I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies