DailyVerses.net

24 Raamatun jakeita kunnioituksesta

« Psalmit 33:18 »

KR92
X
NBG
Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta.De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.
Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.
Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia.Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.
Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa.Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
Kauneus katoaa, viehätys haihtuu, ylivertainen se vaimo, joka pelkää Herraa!Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.
Kuulkaa siis, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte.Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.
Parempi köyhyys ja Herran pelko kuin suuret varat ja rauhattomuus.Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.
Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.
Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta.De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.
Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
Koska kätilöt tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina.En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.
Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.
Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä.Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Halleluja! Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.
Tosi ystävä ei jätä ystävää ahdinkoon – joka niin tekee, hylkää myös Kaikkivaltiaan.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.
Siunatkoon Jumala meitä, ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret.God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.
Kunpa he aina yhtä mielellään kunnioittaisivat minua ja noudattaisivat minun käskyjäni. Jos he niin tekevät, he ja heidän lapsensa menestyvät polvesta polveen.Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!
Noudattakaa hänen käskyjään, kulkekaa hänen tietään ja pelätkää häntä.Onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.
Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi.De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest.

Lue lisää

Kommenttia
Jos kaikessa tottelette Herraa, Jumalaanne, ja tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille annan, niin Herra asettaa teidät maan kaikkien kansojen yläpuolelle.
Sähköposti
Facebook
Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma
Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!