DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Following

«Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u… Deuteronomium 5:33»
You shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you shall possess.Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt.
It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me.Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.
Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.
And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me.Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, “If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.”Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’
If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit.Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
Therefore be imitators of God, as beloved children.Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft.
Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways!Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.
If anyone serves me, he must follow me; and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him.Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps.Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem.
The steps of a man are established by the Lord, when he delights in his way.Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'
And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
So also faith by itself, if it does not have works, is dead.Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.
By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.
Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples.De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
I hasten and do not delay to keep your commandments.Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.

And he said to them, “Follow me, and I will make you fishers of men.”Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
Previous12Next

Bible verse of the day

But I say to you who hear, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you.

Random Bible Verse

Keep your heart with all vigilance,
for from it flow the springs of life.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But I say to you who hear, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies