DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Following

«Ye shall walk in all the ways which the LORD your God… Deuteronomy 5:33»
Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess.Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.
And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.
Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“
And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.
Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.
And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.
Be ye therefore followers of God, as dear children.Jako milované děti následujte Božího příkladu.
If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.
Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!
For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps.K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
The steps of a good man are ordered by the Lord: and he delighteth in his way.Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“
Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.
Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.
By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.
And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve; whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the Lord.Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, Make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is wellpleasing in his sight, through Jesus Christ; to whom be glory for ever and ever. Amen.A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
I made haste, and delayed not to keep thy commandments.Pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat.

And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“
Previous12Next

Bible verse of the day

Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies