DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Following

«Walk in obedience to all that the LORD your God has commanded… Deuteronomy 5:33»
Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess.Vaan kulkekaa vakaasti sitä tietä, jota Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teidän kulkea. Silloin menestytte ja saatte elää kauan siinä maassa, jonka otatte omaksenne.
The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.
Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.Tee kulkuni vakaaksi ohjeillasi, älä anna minkään vääryyden vallita minua.
When Jesus spoke again to the people, he said, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: »Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.»
May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance.Herra ohjatkoon sydämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan kestävinä Kristusta.
It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.
Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle.
Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me.”Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille: »Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.»
Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta.
Follow God’s example, therefore, as dearly loved children.Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan.
Whoever serves me must follow me; and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me.Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua.
Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.
To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps.Sillä siihen teidät on kutsuttu. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään.
The Lord makes firm the steps of the one who delights in him.Kun Herra ohjaa askeleita, ihminen kulkee oikeaa tietä.
For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.
To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: »Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.»
And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.
Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”Jeesus sanoi hänelle: »Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.»
Do not turn to the right or the left; keep your foot from evil.Älä poikkea oikealle äläkä vasemmalle, pidä askeleesi kaukana pahasta.
In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut.
By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.
But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord.Mutta jos te ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette: haluatteko palvella niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen, vai amorilaisten jumalia, näiden amorilaisten, joiden maassa te nyt asutte. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.
Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Amen.Rauhan Jumala, joka ikuisen liiton uhriveren tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen, meidän Herramme Jeesuksen, varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää hänen tahtonsa. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön meissä, hän ja Jeesus Kristus. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.
This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani.
I will hasten and not delay to obey your commands.Oikopäätä, viivyttelemättä minä aina täytän sinun käskysi.

“Come, follow me,” Jesus said, “and I will send you out to fish for people.”Jeesus sanoi heille: »Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.»
Previous12Next

Bible verse of the day

Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies