DailyVerses.net

30 Bible Verses about Following

« Deuteronomy 5:33 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess.Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt.
The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.
When Jesus spoke again to the people, he said, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance.Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.
Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me.”Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’
Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
Follow God’s example, therefore, as dearly loved children.Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft.
Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.
Whoever serves me must follow me; and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me.Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps.Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem.
The Lord makes firm the steps of the one who delights in him.Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.
For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'
Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
Do not turn to the right or the left; keep your foot from evil.Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.
But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord.Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.
“By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.”'Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'
Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Amen.Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
I will hasten and not delay to obey your commands.Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.
This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

“Come, follow me,” Jesus said, “and I will send you out to fish for people.”Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out and frolic like well-fed calves.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies