DailyVerses.net

30 Bible Verses about Following

« Deuteronómium 5:33 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess.Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.
And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
Direct my steps by Your word, And let no iniquity have dominion over me.Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.
Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.”A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“
Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ.Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
When He had called the people to Himself, with His disciples also, He said to them, “Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me.”Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.
Therefore be imitators of God as dear children.Napodobňujte Boha ako milované deti.
Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
If anyone serves Me, let him follow Me; and where I am, there My servant will be also. If anyone serves Me, him My Father will honor.Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that you should follow His steps.Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.
The steps of a good man are ordered by the Lord, And He delights in his way.Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.
For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.
And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
Do not turn to the right or the left; Remove your foot from evil.Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!
Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead.Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.
And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the River, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi.
“By this all will know that you are My disciples, if you have love for one another.”Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is well pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.
I made haste, and did not delay To keep Your commandments.Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.
By this My Father is glorified, that you bear much fruit; so you will be My disciples.Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.

Then He said to them, “Follow Me, and I will make you fishers of men.”I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Though the fig tree may not blossom, Nor fruit be on the vines; Though the labor of the olive may fail, And the fields yield no food; Though the flock may be cut off from the fold, And there be no herd in the stalls— Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies