DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Following

«Vaan kulkekaa vakaasti sitä tietä, jota Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teidän… 5. Mooseksen kirja 5:33»
You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess.Vaan kulkekaa vakaasti sitä tietä, jota Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teidän kulkea. Silloin menestytte ja saatte elää kauan siinä maassa, jonka otatte omaksenne.
And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.
Direct my steps by Your word, And let no iniquity have dominion over me.Tee kulkuni vakaaksi ohjeillasi, älä anna minkään vääryyden vallita minua.
Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.”Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: »Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.»
Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ.Herra ohjatkoon sydämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan kestävinä Kristusta.
You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.
And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle.
When He had called the people to Himself, with His disciples also, He said to them, “Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me.”Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille: »Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.»
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta.
If anyone serves Me, let him follow Me; and where I am, there My servant will be also. If anyone serves Me, him My Father will honor.Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua.
Therefore be imitators of God as dear children.Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan.
Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.
For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that you should follow His steps.Sillä siihen teidät on kutsuttu. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään.
The steps of a good man are ordered by the Lord, And He delights in his way.Kun Herra ohjaa askeleita, ihminen kulkee oikeaa tietä.
For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.
And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.
Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: »Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.»
Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”Jeesus sanoi hänelle: »Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.»
Do not turn to the right or the left; Remove your foot from evil.Älä poikkea oikealle äläkä vasemmalle, pidä askeleesi kaukana pahasta.
Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead.Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut.
And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the River, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.Mutta jos te ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette: haluatteko palvella niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen, vai amorilaisten jumalia, näiden amorilaisten, joiden maassa te nyt asutte. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.
By this all will know that you are My disciples, if you have love for one another.Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.
Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is well pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.Rauhan Jumala, joka ikuisen liiton uhriveren tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen, meidän Herramme Jeesuksen, varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää hänen tahtonsa. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön meissä, hän ja Jeesus Kristus. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.
By this My Father is glorified, that you bear much fruit; so you will be My disciples.Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani.
I made haste, and did not delay To keep Your commandments.Oikopäätä, viivyttelemättä minä aina täytän sinun käskysi.

Then He said to them, “Follow Me, and I will make you fishers of men.”Jeesus sanoi heille: »Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.»
Previous12Next

Bible verse of the day

I will sing to the Lord as long as I live;
I will sing praise to my God while I have my being.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

I will sing to the Lord as long as I live; I will sing praise to my God while I have my being.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies