DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Following

You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess.Heel de weg, die de Here, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft en het u wèl ga en gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen.
And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.
Direct my steps by Your word, And let no iniquity have dominion over me.Bevestig mijn schreden naar uw toezegging, laat generlei onrecht over mij heersen.
Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.”Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ.De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.
You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.
When He had called the people to Himself, with His disciples also, He said to them, “Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me.”En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
Therefore be imitators of God as dear children.Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.
If anyone serves Me, let him follow Me; and where I am, there My servant will be also. If anyone serves Me, him My Father will honor.Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.
Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.
For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that you should follow His steps.Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.
The steps of a good man are ordered by the Lord, And He delights in his way.Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft.
For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!
Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.
Do not turn to the right or the left; Remove your foot from evil.Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.
Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead.Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.
By this all will know that you are My disciples, if you have love for one another.Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.
And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the River, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!
Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is well pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
By this My Father is glorified, that you bear much fruit; so you will be My disciples.Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.
I made haste, and did not delay To keep Your commandments.Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden.

Then He said to them, “Follow Me, and I will make you fishers of men.”En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.
Previous12Next

Bible verse of the day

Anxiety in the heart of man causes depression, But a good word makes it glad.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies