DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur l'Âme

«De là, tu chercheras l'Eternel, ton Dieu, et tu le trouveras si… Deutéronome 4:29»
De là, tu chercheras l'Eternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme.Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.
Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme?Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?
Oui, c’est en Dieu que mon âme se confie; de lui vient mon salut.Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.
Pourquoi être abattue, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore! Il est mon salut et mon Dieu.Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.
«Voici ce que dit l’Eternel: Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme!» Mais ils répondent: «Nous n'y marcherons pas.»Toto praví Hospodin: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli: ‚Nepůjdeme.‘“
Jésus lui répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta penséeOn mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l’image de ton âme.Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.
C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien.Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.
Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur.Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau.Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.
Bénis l’Eternel, mon âme! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom!Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer.A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.
Les paroles agréables sont un rayon de miel: elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps.Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem.
Eternel, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse!Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného.
J’espère en l’Eternel de toute mon âme et je m’attends à sa promesse.Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.
La loi de l’Eternel est parfaite, elle donne du réconfort; le témoignage de l’Eternel est vrai, il rend sage celui qui manque d’expérience.Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.
Veillez seulement à respecter et mettre en pratique le commandement et la loi que vous a prescrits Moïse, le serviteur de l'Eternel. Aimez l'Eternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme.Jen se usilovně snažte zachovávat přikázání a zákon, které vám přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův, totiž milovat Hospodina, svého Boha, chodit po všech jeho cestách a dbát na jeho přikázání, přimknout se k němu a sloužit mu z celého srdce a z celé duše.
Pour te célébrer, j’aurai la joie sur les lèvres et dans mon âme que tu as libérée.Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená.
Je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles dites à votre sujet par l'Eternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous, aucune n'est restée sans effet.Hle, já nyní odcházím cestou všeho pozemského. Uznejte tedy celým srdcem a celou duší, že nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která o vás mluvil Hospodin, váš Bůh. Všechno se vám uskutečnilo, nezapadlo z toho jediné slovo.

Verset Biblique du Jour

Par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.