DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur l'Amour

«L'amour est patient, il est plein de bonté; l'amour n'est pas envieux… 1 Corinthiens 13:4-5»
L'amour est patient, il est plein de bonté; l'amour n'est pas envieux; l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal.Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy.
Que tout ce que vous faites soit fait avec amour.Všechno ať se mezi vámi děje v lásce.
Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi! Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi!Kéž ráno uslyším o lásce tvé – jsi má jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel – tobě svou duši svěřil jsem.
Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection.Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.
Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas: attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes.Láska a věrnost ať tě neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem.
Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.
En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l’amour.Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.
Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.My milujeme, neboť on první miloval nás.
Maintenant donc ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour; mais la plus grande des trois, c'est l'amour.Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.
Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés.Především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť „láska přikryje množství hříchů.“
Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien.Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.
Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour.Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce.
Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.
Voici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois! Je t'ai gravée sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi.Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, já nikdy nezapomenu na tebe! Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé zdi mám stále na očích.
Par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque.Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost.
Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ!Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!
Maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Eglise. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole.Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous.Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
Si quelqu'un dit: «J’aime Dieu», alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu’un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis.Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l’importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie.Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak tě miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy.
Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment.Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“
Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi.Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes! Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui.Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho.

Il n’y a pas de peur dans l'amour; au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour.V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.
En arrière12345En avant

Verset Biblique du Jour

Il n’y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Verset de la Bible Aléatoire

Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas,
mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne.
Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Il n’y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.