DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur l'Argent

«Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu… Proverbes 13:11»
Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas.Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.
Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien.Bezit aan vluchtigheid ontsproten, wordt minder, maar wie met zijn hand bijeenbrengt, vermeerdert zijn bezit.
Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte.Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence.Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet.
C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.De zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe.
Celui qui aime l'argent n’en sera jamais rassasié et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c’est de la fumée.Wie het geld liefheeft, wordt van geld nooit verzadigd, en wie de overvloed liefheeft, niet van inkomsten. Ook dat is vluchtig.
Honore l'Eternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits!Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst.
Mieux vaut peu avec la crainte de l'Eternel qu'un grand trésor avec le trouble.Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat met verwarring erbij.
Puis il leur dit: «Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance.»En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.
En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Rendez à chacun ce qui lui est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur.Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.
Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or, acquérir l'intelligence est préférable à l'argent.Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud, en het verwerven van inzicht is verkieslijker dan zilver!
Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons.Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.
Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions.Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten.
Son maître lui dit: ‘C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître.’Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.
Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire!Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En: geef mij geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood.
Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur.Het verlangen van de mens is zijn goedertierenheid, maar een arme is beter dan een leugenachtige man.
Mieux vaut le peu du juste que l’abondance de nombreux méchants, car la force des méchants sera brisée, tandis que l’Eternel soutient les justes.Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele goddelozen. Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen.
Veux-tu la poursuivre du regard? La voilà disparue! En effet, la richesse se fait des ailes et, comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel.Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet. Laat u uw ogen erover vliegen, dan is het er niet meer, want het vliegt direct weg, als een arend die naar de hemel vliegt.
Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l’or et l’argent.Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom, goede gunst dan zilver en dan goud.
C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction.Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.
Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d’aucun profit, mais la justice délivre de la mort.Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.
Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien: c'est la justice qui délivre de la mort.Bezit baat niet op de dag van de verbolgenheid, maar gerechtigheid redt van de dood.
L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s’y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligé eux-mêmes bien des tourments.Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.
La fortune du riche est sa forteresse: dans son imagination, elle est comme une haute muraille.Het bezit van een rijke is zijn sterke stad, als een hoge muur, in zijn verbeelding.

J’ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors.In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.