DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur l'Argent

«Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu… Proverbes 13:11»
Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas.Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien.Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.
Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte.Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence.Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.
C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
Celui qui aime l'argent n’en sera jamais rassasié et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c’est de la fumée.Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.
Honore l'Eternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits!Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.
Mieux vaut peu avec la crainte de l'Eternel qu'un grand trésor avec le trouble.Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.
Puis il leur dit: «Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance.»Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.
En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Rendez à chacun ce qui lui est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or, acquérir l'intelligence est préférable à l'argent.Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons.Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.
Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions.Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.
Son maître lui dit: ‘C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître.’Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.
Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire!Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.
Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur.Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
Mieux vaut le peu du juste que l’abondance de nombreux méchants, car la force des méchants sera brisée, tandis que l’Eternel soutient les justes.Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen; want de armen der goddelozen worden verbroken, maar de Here schraagt de rechtvaardigen.
Veux-tu la poursuivre du regard? La voilà disparue! En effet, la richesse se fait des ailes et, comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel.Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af; richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; want plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten hemel.
Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l’or et l’argent.Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.
C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction.Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.
Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d’aucun profit, mais la justice délivre de la mort.Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s’y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligé eux-mêmes bien des tourments.Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.
Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien: c'est la justice qui délivre de la mort.Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood.
La fortune du riche est sa forteresse: dans son imagination, elle est comme une haute muraille.Het bezit van de rijke is zijn sterke stad, en als een hoge muur – in zijn verbeelding.

J’ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors.In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.