DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Bénédiction

«Que l'Eternel te bénisse et te garde! Que l'Eternel fasse briller son… Nombres 6:24-26»
Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Eternel et qui place son espérance en lui! Il ressemble à un arbre planté près de l’eau et qui étend ses racines vers le cours d’eau: il ne s’aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d’une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit.Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.
Que l'Eternel te bénisse et te garde! Que l'Eternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce! Que l'Eternel se tourne vers toi et te donne la paix!De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Qu’il te donne ce que ton cœur désire et qu’il accomplisse tous tes projets!Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Recommande ton activité à l'Eternel et tes projets seront affermis.Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
Vous servirez l'Eternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi.Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.
Goûtez et voyez combien l’Eternel est bon! Heureux l’homme qui cherche refuge en lui!Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.
En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Eternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Eternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession.Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.
L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d’une eau paisible.De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Eternel est heureux.Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
Oh! combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent, tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes.Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen.
Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit!De genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.
Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour l’insulte; bénissez au contraire. Vous le savez, c’est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction.En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n’y a pas de loi.Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.
Si tu obéis à l'Eternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Eternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous!De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.
C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Eternel, le maître de l’univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance.Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
Son maître lui dit: ‘C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître.’Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.

L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein.Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.
En arrière1234En avant

Verset Biblique du Jour

Jésus dit: «Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.»

Verset de la Bible Aléatoire

L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi
un héros qui sauve.
Il fera de toi sa plus grande joie.
Il gardera le silence dans son amour,
puis il se réjouira à grands cris à ton sujet.
Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Jésus dit: «Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.»

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.