DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Dépendance

«En effet, c’est moi, l'Eternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite… Ésaïe 41:13»
En effet, c’est moi, l'Eternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dis: «N’aie pas peur! Je viens moi-même à ton secours.»Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence! Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Eternel qui dirige ses pas.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
Mon corps et mon cœur peuvent s’épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
Je lève mes yeux vers les montagnes: d’où me viendra le secours? Le secours me vient de l’Eternel, qui a fait le ciel et la terre.Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Eternel qui s'accomplit.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však iba rozhodnutie Pánovo.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout.On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.
Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation.Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.
Qu’il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu’il ne somnole pas, celui qui te garde!Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.
Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d’une eau paisible.Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.
C’est l'Eternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence!Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
J’ai constamment l’Eternel devant moi; quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Si une maison n’est pas construite par l’Eternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement; si une ville n’est pas gardée par l’Eternel, celui qui la garde veille inutilement.Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
Quand je dis: «Mon pied est en train de glisser», ta bonté, Eternel, me sert d’appui.Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.
Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
Du fond de la détresse j’ai fait appel à l’Eternel. L’Eternel m’a répondu, il m’a délivré.V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.
Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi!Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu.A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.
En effet, ce n’est pas par leur épée qu’ils se sont emparés du pays, ce n’est pas leur bras qui les a sauvés, mais c’est ta main droite, c’est ton bras, c’est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais.Veď nie svojím mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.
Eternel, Dieu de l’univers, relève-nous! Fais briller ton visage, et nous serons sauvés!Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part.Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.

Le jour du bonheur sois heureux, et le jour du malheur réfléchis! Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui.V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni: tak prvý, ako aj druhý deň urobil Boh, aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra.

Verset de la Bible Aléatoire

Parce que tu as de la valeur à mes yeux,
parce que tu as de l’importance et que je t'aime,
je donne des hommes à ta place,
des peuples en échange de ta vie.
Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.