DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur Dieu

«L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve… Sophonie 3:17»
L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet.Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.
Ne t'ai-je pas ordonné: ‘Fortifie-toi et prends courage’? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Eternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles.Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.
En effet, c’est moi, l'Eternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dis: «N’aie pas peur! Je viens moi-même à ton secours.»Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“
De là, tu chercheras l'Eternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme.Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho.
Qui d’autre ai-je au ciel? Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi.Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi!
Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi.Kdykoli bojím se, v tobě mám naději!
Oui, tu es mon rocher, ma forteresse; à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras.Jsi přece má skála a má tvrz, pro své jméno mě veď a provázej.
Eternel, tu es mon Dieu; je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps.Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.
Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ.Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.My milujeme, neboť on první miloval nás.
Que tu es donc grand, Seigneur Eternel! En effet, personne n'est semblable à toi et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu.Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli.
Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu.Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.
Goûtez et voyez combien l’Eternel est bon! Heureux l’homme qui cherche refuge en lui!Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!
Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.
Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Eternel se lève sur toi.Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou!
Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi.Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.
En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l'Eternel.Kdo mě nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous.Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Eternel.Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.
Si quelqu'un dit: «J’aime Dieu», alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu’un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.
Personne n'est saint comme l'Eternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu.Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh!
Je dis à l’Eternel: «Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême.»Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur! Je le répète: réjouissez-vous!Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne.Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.
En arrière1234En avant

Verset Biblique du Jour

L’homme peut rabattre l’inquiétude qui est dans son cœur, mais une bonne parole la fera tourner en joie.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.