DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur l'Espérance

«Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok… Jeremjáš 29:11»
Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel : ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d’espérance.Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Pourquoi donc, ô mon âme, |es-tu si abattue, |et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu ! |Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu.Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.
Mais ceux qui comptent |sur l’Eternel |renouvellent leur force : ils prennent leur envol |comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, |et ne s’épuisent pas.Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.
L’Eternel te gardera de tout mal : il gardera ta vie. L’Eternel veillera sur toi |pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais.Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.
Que le Dieu de l’espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d’espérance par la puissance du Saint-Esprit.Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.
Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d’un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos.Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
La foi est une façon de posséder ce qu’on espère, c’est un moyen d’être sûr des réalités qu’on ne voit pas.Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
En somme, trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour, mais la plus grande d’entre elles, c’est l’amour.A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
Mieux encore ! Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l’espérance.A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.
Tu es mon refuge et mon bouclier, je fais confiance à ta parole.Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.
Restons fermement attachés à l’espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle.Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.
Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez |à l’Eternel.Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!
Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l’attendons avec persévérance.Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.
Pour moi, je mets mon espérance |en l’Eternel, je m’attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m’entendra.Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší.
Un espoir différé rend le cœur malade ; un désir exaucé est comme un arbre de vie.Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života.
J’ai dit : L’Eternel est mon bien, c’est pourquoi je compte sur lui.„Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám.
Dirige-moi |selon ta vérité |et instruis-moi ! Car c’est toi le Dieu qui me sauve, et je m’attends à toi |à longueur de journée.Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.
Moi, je m’attends à l’Eternel, |oui, je m’attends à lui, |de tout mon être, j’ai confiance en sa parole.Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.
Accorde-nous ta grâce, |ô Eternel, car nous comptons sur toi.Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!
Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l’Esprit Saint qu’il nous a donné.A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ.Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.
L’Esprit de l’Eternel, |du Seigneur, est sur moi car l’Eternel m’a oint pour annoncer aux humiliés |une bonne nouvelle. Oui, il m’a envoyé |afin de panser ceux |qui ont le cœur brisé, d’annoncer aux captifs |leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers |leur mise en liberté.Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění.
Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur – c’est-à-dire Christ – comme saint ; si l’on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre.‚A Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.
Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-Juifs. Et voici ce secret : Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir.Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.
Il y a un seul corps et un seul Esprit ; de même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance : celle à laquelle vous avez été appelés.Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni.

De même, connais la sagesse, c’est bon pour toi ; si tu la trouves, il y a de l’avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue.Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.