DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur l'Espérance

«Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú… Jeremiáš 29:11»
Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel : ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d’espérance.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
Pourquoi donc, ô mon âme, |es-tu si abattue, |et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu ! |Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu.Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.
Mais ceux qui comptent |sur l’Eternel |renouvellent leur force : ils prennent leur envol |comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, |et ne s’épuisent pas.Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.
L’Eternel te gardera de tout mal : il gardera ta vie. L’Eternel veillera sur toi |pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais.Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
Que le Dieu de l’espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d’espérance par la puissance du Saint-Esprit.Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.
Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d’un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos.Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
La foi est une façon de posséder ce qu’on espère, c’est un moyen d’être sûr des réalités qu’on ne voit pas.Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.
En somme, trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour, mais la plus grande d’entre elles, c’est l’amour.A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.
Mieux encore ! Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l’espérance.A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.
Tu es mon refuge et mon bouclier, je fais confiance à ta parole.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Restons fermement attachés à l’espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle.Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.
Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez |à l’Eternel.Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l’attendons avec persévérance.Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
Pour moi, je mets mon espérance |en l’Eternel, je m’attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m’entendra.Ja však budem hľadieť na Pána, dôverovať budem v Boha svojej spásy; môj Boh ma vyslyší.
Un espoir différé rend le cœur malade ; un désir exaucé est comme un arbre de vie.Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.
J’ai dit : L’Eternel est mon bien, c’est pourquoi je compte sur lui.Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.
Dirige-moi |selon ta vérité |et instruis-moi ! Car c’est toi le Dieu qui me sauve, et je m’attends à toi |à longueur de journée.Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.
Moi, je m’attends à l’Eternel, |oui, je m’attends à lui, |de tout mon être, j’ai confiance en sa parole.Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.
Accorde-nous ta grâce, |ô Eternel, car nous comptons sur toi.Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l’Esprit Saint qu’il nous a donné.A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ.Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.
L’Esprit de l’Eternel, |du Seigneur, est sur moi car l’Eternel m’a oint pour annoncer aux humiliés |une bonne nouvelle. Oui, il m’a envoyé |afin de panser ceux |qui ont le cœur brisé, d’annoncer aux captifs |leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers |leur mise en liberté.Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur – c’est-à-dire Christ – comme saint ; si l’on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre.Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.
Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-Juifs. Et voici ce secret : Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir.Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.
Il y a un seul corps et un seul Esprit ; de même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance : celle à laquelle vous avez été appelés.Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.

De même, connais la sagesse, c’est bon pour toi ; si tu la trouves, il y a de l’avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue.Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.