DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Force

«Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se… Izajáš 40:31»
Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi ; ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t’affermis, je viens à ton secours, pour sûr, je te soutiens |de mon bras droit |qui fait justice.Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Mais ceux qui comptent |sur l’Eternel |renouvellent leur force : ils prennent leur envol |comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, |et ne s’épuisent pas.Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.
Mon corps peut s’épuiser |et mon cœur défaillir, Dieu reste mon rocher, |et mon bien précieux pour toujours.Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.
Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie.Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Il donne de la force |à qui est las et il augmente la vigueur |de celui qui est épuisé.On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j’endure pour Christ. Car c’est lorsque je suis faible que je suis réellement fort.Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.
Dieu nous a donné un Esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis.Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
Je t’aime, ô Eternel, ma force ! L’Eternel est ma forteresse, |mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide |où je me réfugie. Il est mon Sauveur tout-puissant, |mon rempart et mon bouclier.Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade!
Tournez-vous vers l’Eternel ! |Faites appel à sa force ! Aspirez à vivre |constamment en sa présence !Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
Mais le Seigneur, lui, est fidèle : il vous rendra forts et vous gardera du diable.Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts.Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!
Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, |j’acclamerai ton amour, car tu es pour moi |une forteresse, tu es mon refuge |quand je suis dans la détresse !Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.
Ah ! Seigneur Eternel ! C’est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance, et en déployant ta force. Pour toi rien n’est trop extraordinaire.Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.
L’Eternel, le Seigneur, |c’est lui ma force : il rend mes pieds pareils |à ceux des biches, il me fait cheminer |sur les lieux élevés. Pour le chef des musiciens. A chanter avec accompagnement d’instruments à cordes.Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat.
Pour conclure : puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance.A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
L’Eternel est ma force, |mon bouclier. En lui je me confie ; |il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer.Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.
Car la Parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et, pénétrant jusqu’à la division de l’âme ainsi que de l’esprit, et des jointures ainsi que de la moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur.Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l’éternité. Amen !Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.
A toi, Eternel, appartiennent |la grandeur, la puissance |et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel |et sur la terre |est à toi, Eternel. C’est à toi qu’appartient le règne, tu es le souverain |au-dessus de tout être.Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.
Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie.Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!
Voici le message que l’Eternel adresse à Zorobabel : Cette œuvre, vous ne l’accomplirez |ni par votre bravoure |ni par la force, mais par mon Esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare.Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.
En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu.Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
Qui est Dieu, sinon l’Eternel ? Qui est un roc ? C’est notre Dieu !Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!
Ce n’est pas grâce à leur épée |qu’ils ont occupé cette terre, ni par leur propre force |qu’ils ont remporté la victoire : mais c’est par ton action puissante, car tu leur étais favorable |et les avais en affection.Nezmocnili se země svým mečem, vítězství jim nedobyla jejich paže, nýbrž tvá pravice, tvoje paže, a světlo tvé tváře, neboť jsi v nich našel zalíbení.
Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n’ont donc aucune excuse.Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Car c’est en lui, c’est dans son corps, qu’habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute Autorité et de toute Puissance.V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Ne te prends pas pour un sage, crains l’Eternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t’assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.