DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur l'Honnêteté

«Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en… 1 Jean 3:18»
Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actes et avec vérité.Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
L'intégrité des hommes droits est leur guide, mais les tromperies des traîtres causent leur ruine.De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.
La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Eternel préfère aux sacrifices.Gerechtigheid en recht te doen is voor de HEERE verkieslijker dan een offer.
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique.Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.
Rendez à chacun ce qui lui est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur.Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu!Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir mais qui expose avec droiture la parole de la vérité.Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
L’homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les amis.Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg, en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden.
Garde le silence devant l’Eternel et espère en lui, ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l’homme qui réalise ses méchants projets!Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.
La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie.Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Mieux vaut peu, honnêtement gagné, que de grands revenus acquis injustement.Beter is een weinig met gerechtigheid, dan een veelheid aan inkomsten zonder recht.
Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder.Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben als het binnen je macht ligt dat te doen.
Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d’aucun profit, mais la justice délivre de la mort.Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.
Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement.Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt.
Il est bon que l’homme fasse grâce et qu’il prête, qu’il règle ses affaires conformément au droit.Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent, hij behartigt zijn zaken volgens het recht.
Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière.En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed, maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.
Les lèvres mensongères font horreur à l'Eternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables.Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.
Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi.Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden.
Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien.Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen, en billijkheid, op elk goed spoor.
C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction.Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.
Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu.Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.
Pierre lui dit: «Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.»En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

Verset Biblique du Jour

Ne jugez pas afin de ne pas être jugés.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.