DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Joie

«Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toute circonstance… 1 Thessaloniciens 5:16-18»
Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toute circonstance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ.Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.
L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet.Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.
Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière.V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur! Je le répète: réjouissez-vous!Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie.Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší!
Voici le jour que l’Eternel a fait: qu’il soit pour nous un sujet d’allégresse et de joie!Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit!
En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture; les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Eternel, je veux être dans l’allégresse à cause du Dieu de mon salut.I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci.
Tu me fais connaître le sentier de la vie; il y a d’abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite.Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!
Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi.Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.
Je me réjouirai en l'Eternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux.V Hospodinu se šťastně raduji, má duše mého Boha velebí, neboť mě oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti mě zahalil jako ženicha s věncem ozdobným, jako nevěstu okrášlenou šperky.
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète.Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vždyť má síla je v mé slabosti!
On éprouve de la joie à bien répondre, et qu’une parole dite à propos est agréable!Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas!
Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.
Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m’entoures de chants de délivrance. – Pause.Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n’y a pas de loi.Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent.Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
Ainsi je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous.Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi.
Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur.Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece mé srdce radostí.
Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète.Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá.
Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.
En effet, l’Eternel prend plaisir en son peuple, il accorde aux humbles le salut pour parure.Hospodin chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé!
La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a.Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má.
Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os.Radostné srdce – nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer.
J’ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors.Raduji se z cesty tvých svědectví jako z největšího bohatství.

Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions.Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.

Verset de la Bible Aléatoire

Mon fils, garde le commandement de ton père
et ne rejette pas l'enseignement de ta mère!
Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.