DailyVerses.net

48 Versets Biblique sur la Joie

« Sophonie 3:17 »

SG21
X
KAT
Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toute circonstance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ.Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur! Je le répète: réjouissez-vous!Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie.A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.
Voici le jour que l’Eternel a fait: qu’il soit pour nous un sujet d’allégresse et de joie!Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.
En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture; les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Eternel, je veux être dans l’allégresse à cause du Dieu de mon salut.Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
Tu me fais connaître le sentier de la vie; il y a d’abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi.Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.
Je me réjouirai en l'Eternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux.S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète.Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
On éprouve de la joie à bien répondre, et qu’une parole dite à propos est agréable!Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m’entoures de chants de délivrance.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n’y a pas de loi.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent.Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
Ainsi je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous.Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.
Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur.Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
En effet, l’Eternel prend plaisir en son peuple, il accorde aux humbles le salut pour parure.Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a.A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.
Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète.Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu [vivant,] qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
J’ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.

Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage en aura de la joie.Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom.
en arrière12en avant

En savoir plus

Commentaires
Verset Biblique du Jour
Eternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi!
Recevoir chaque jour un verset Biblique:
Email
Facebook
Twitter
Plan de lecture de la Bible
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.