DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Justice

«Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la… Proverbes 21:21»
Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire.Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.
Il traitera chacun conformément à ses actes.On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.
Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur.Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
Car l’Eternel aime ce qui est droit, et il n’abandonne pas ses fidèles: ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée.Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.
Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi.Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
Toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux, mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Eternel.Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.
Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus.Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Car il ne sera jamais ébranlé; on se souviendra toujours du juste.Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.
La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Eternel préfère aux sacrifices.Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.
D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés.Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘
Les yeux de l’Eternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri.Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.
Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas.V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes.Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu.Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange.Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété.Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.
Heureux l’homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s’assied pas en compagnie des moqueurs.Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.
Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix.Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d’aucun profit, mais la justice délivre de la mort.Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
Le méchant réalise un gain trompeur, mais semer la justice procure un vrai salaire.Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.
Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même.Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.
Je te cherche de tout mon cœur: ne me laisse pas m’égarer loin de tes commandements!Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
Recommande ton sort à l’Eternel, mets ta confiance en lui, et il agira: il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi.Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux.Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.

Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez votre cœur, hommes partagés.Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
En arrière12345En avant

Verset Biblique du Jour

En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c’est par Christ que notre réconfort abonde.

Verset de la Bible Aléatoire

Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants; tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c’est par Christ que notre réconfort abonde.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.