DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Parole de Dieu

«Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k… 2. Timoteovi 3:16-17»
Car la Parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et, pénétrant jusqu’à la division de l’âme ainsi que de l’esprit, et des jointures ainsi que de la moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur.Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
Car toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l’homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne.Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
Ta parole est comme une lampe |qui guide tous mes pas, elle est une lumière |éclairant mon chemin.Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Seulement, ne vous contentez pas de l’écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-mêmes.Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!
Comment, quand on est jeune, |avoir une vie pure ? C’est en se conformant à ta parole.Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.
Mais Jésus répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui y obéissent !Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“
Oui, l’herbe se dessèche |et la fleur se flétrit, mais la parole |de notre Dieu subsistera toujours.Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.
Parfaites sont les voies |que Dieu prescrit, la parole de l’Eternel |est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge |trouvent en lui un bouclier.S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
C’est pourquoi, celui qui écoute ce que je dis et qui l’applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc.A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais.Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d’une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la Parole de vie.Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života.
Quand on découvre tes paroles, |c’est la lumière ; les gens sans expérience |y trouvent le discernement.Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.
Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce.On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“
Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu.Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
Car la parole |de l’Eternel est droite, toute son œuvre est sûre.Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.
Car, comme le dit l’Ecriture, des fleuves d’eau vive jailliront de lui.Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.
Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui, |et je n’ai pas peur. Que pourraient me faire |de simples créatures terrestres ?V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?
Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la Parole, afin qu’il vous fasse grandir en vue du salut.A jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení.
Car l’Eternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l’intelligence.Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.
Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui : Si vous vous attachez à la Parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres.Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir, avec humilité, la Parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver.A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.
Ta délivrance |me sert de bouclier, de ta main droite, |tu me soutiens, et ta sollicitude me grandit. Tu m’amènes à marcher |sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas.Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.
Oui, il t’a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t’a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n’avaient pas connue. De cette manière, il voulait t’apprendre que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l’Eternel.Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst.
Celui qui est la Parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père : plénitude de grâce et de vérité !A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l’expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et, après avoir accompli la purification des péchés, il s’est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux.On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.

Tu es mon refuge et mon bouclier, je fais confiance à ta parole.Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.
En arrière123En avant

Verset Biblique du Jour

Ne sois pas effrayé,
car je suis avec toi ;
ne sois pas angoissé,
car moi je suis ton Dieu.
Je t’affermis,
je viens à ton secours,
pour sûr, je te soutiens |de mon bras droit |qui fait justice.

Verset de la Bible Aléatoire

Une femme oublie-t-elle |l’enfant qu’elle nourrit ?
Cesse-t-elle d’aimer |l’enfant qu’elle a conçu ?
Et même si les mères |oubliaient leurs enfants,
je ne t’oublierai pas !
Voici, je t’ai gravée |dans le creux de mes mains,
je pense constamment |à tes remparts.
Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi ; ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t’affermis, je viens à ton secours, pour sûr, je te soutiens |de mon bras droit |qui fait justice.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.