DailyVerses.net
ThèmeS'inscrireVerset Aléatoire

52 Versets Biblique sur la Parole de Dieu

«Hébreux 4:12»
En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu’à séparer âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur.Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne.Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements.Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole.Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.
Il répondit: «Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent!»Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'
L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l’Eternel est pure; il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.
C'est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher.Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas.Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Faites tout sans murmures ni contestations afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C’est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie.Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.
La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence à ceux qui manquent d’expérience.Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.
Jésus répondit: «Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.»Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’
Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu.In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Car la parole de l’Eternel est droite et toute son œuvre s’accomplit avec fidélité!Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l’a dit l'Ecriture.'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,' zo zegt de Schrift.
Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu, je n’ai peur de rien: que peuvent me faire des créatures?Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?
En effet, c'est l'Eternel qui donne la sagesse, c’est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence.Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.
Et comme des enfants nouveau-nés désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui vous grandirez [pour le salut].En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.»En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'
C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme.Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Eternel.U hebt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.
Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta main droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas.U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.
Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne, il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli [au travers de lui-même] la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.
Et la Parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Mon refuge et mon bouclier, c’est toi. J’espère en ta promesse.Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
en arrière123en avant

Verset Biblique du Jour

L'homme stupide affiche toute sa passion,
tandis que le sage y met un frein.

Verset de la Bible Aléatoire

Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu’il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
Prochain verset!   Avec Image

Verset Biblique du Jour

L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.