DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Patience

«Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence… Proverbes 14:29»
Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s’énerve facilement proclame sa folie.Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.
L'amour est patient, il est plein de bonté; l'amour n'est pas envieux; l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal.Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy.
Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière.V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l’amour.Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.
Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas.Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.
La lenteur à la colère vaut mieux que l’héroïsme; mieux vaut être maître de soi que s’emparer de villes.Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.
Garde le silence devant l’Eternel et espère en lui, ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l’homme qui réalise ses méchants projets!Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.
Espère en l’Eternel! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse! Espère en l’Eternel!Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!
C’est l'Eternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence!Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent; au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu’aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance.Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.
Ainsi donc, en tant qu’êtres choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.
Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ.Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem.
Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie: le soir arrivent les pleurs, et le matin l’allégresse.Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!
Eternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j’attends.Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím.
Cependant, l'Eternel n’attend que le moment de vous faire grâce, c’est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Eternel est un Dieu d’équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui!Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva – blaze každému, kdo na něj očekává!
L’Eternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté.Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.
Mais il m’a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.Ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.
Mais s’il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu’aux yeux du Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour.Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.
Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra.Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.
Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu’elle soit favorable ou non, réfute, reprends et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d’instruire.Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.
Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.
Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Eternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie.Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.
L'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l’attente des méchants meurt avec eux.Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí.

Verset Biblique du Jour

Par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.