DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Patience

«Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence… Proverbes 14:29»
Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s’énerve facilement proclame sa folie.Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.
L'amour est patient, il est plein de bonté; l'amour n'est pas envieux; l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal.Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière.Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l’amour.Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.
Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas.V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
La lenteur à la colère vaut mieux que l’héroïsme; mieux vaut être maître de soi que s’emparer de villes.Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.
Garde le silence devant l’Eternel et espère en lui, ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l’homme qui réalise ses méchants projets!Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
Espère en l’Eternel! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse! Espère en l’Eternel!Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!
C’est l'Eternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence!Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent; au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu’aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance.Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Ainsi donc, en tant qu’êtres choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ.Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše.
Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie: le soir arrivent les pleurs, et le matin l’allégresse.Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.
Eternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j’attends.Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.
Cependant, l'Eternel n’attend que le moment de vous faire grâce, c’est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Eternel est un Dieu d’équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui!Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.
L’Eternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté.Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný.
Mais il m’a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.Avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života.
Mais s’il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu’aux yeux du Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour.Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.
Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra.Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu’elle soit favorable ou non, réfute, reprends et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d’instruire.Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Eternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie.Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
L'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l’attente des méchants meurt avec eux.Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.

Verset Biblique du Jour

Il n’y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Verset de la Bible Aléatoire

Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas,
mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne.
Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Il n’y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.