DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Patience

«Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence… Proverbes 14:29»
Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s’énerve facilement proclame sa folie.Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.
L'amour est patient, il est plein de bonté; l'amour n'est pas envieux; l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal.De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.
Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière.Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l’amour.In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas.En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
La lenteur à la colère vaut mieux que l’héroïsme; mieux vaut être maître de soi que s’emparer de villes.Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.
Garde le silence devant l’Eternel et espère en lui, ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l’homme qui réalise ses méchants projets!Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.
Espère en l’Eternel! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse! Espère en l’Eternel!Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.
C’est l'Eternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence!De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent; au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu’aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance.De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
Ainsi donc, en tant qu’êtres choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ.En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus.
Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie: le soir arrivent les pleurs, et le matin l’allégresse.Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich.
Eternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j’attends.'s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; 's morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.
Cependant, l'Eternel n’attend que le moment de vous faire grâce, c’est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Eternel est un Dieu d’équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui!En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten.
L’Eternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté.Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.
Mais il m’a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.
Mais s’il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu’aux yeux du Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour.Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra.Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu’elle soit favorable ou non, réfute, reprends et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d’instruire.Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.
Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.
Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Eternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie.En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad.
L'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l’attente des méchants meurt avec eux.De verwachting van de rechtvaardigen is blijdschap, maar de hoop van de goddelozen zal vergaan.

Verset Biblique du Jour

Tu n’utiliseras pas le nom de l'Eternel, ton Dieu, à la légère, car l'Eternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère.

Verset de la Bible Aléatoire

Si tu traverses de l’eau, je serai moi-même avec toi;
si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas.
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas
et la flamme ne te fera pas de mal.
Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Tu n’utiliseras pas le nom de l'Eternel, ton Dieu, à la légère, car l'Eternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.